top of page

Park Studio - Disclaimer

Disclaimer voor www.parkstudio.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.parkstudio.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door The Park Studio. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Park Studio is het niet toegestaan audio, tekst, foto en videomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij The Park Studio.

bottom of page